[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
Paperless Office พ.ศ. 2564  
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น. กลุ่มบริหารวิชาการขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการบริหารวิชาการทุกท่านประชุม ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี หน้าแรก   ข่าวสาร   จองห้องประชุม     ปฏิทินการใช้รถยนต์  
วันนี้ นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปฏิบัติราชการ
 รายการเอกสารรอดำเนินการ
   เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ 0 ฉบับ
   เสนอ ผช./หน.กลุ่ม 0 ฉบับ
   เสนอรองผู้อำนวยการ 6 ฉบับ
   เสนอผู้อำนวยการ 4 ฉบับ