วันที่   16   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ มสธ.  50  นางสาวรติรัตน์ ฟักทอง