วันที่   12   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 2 08.30-16.30   - ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  40  นางสาวรติรัตน์ ฟักทอง